Προσωπικό ασφαλείας - ΚΕΜΕΑ

2017
105 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
Αθήνα
ΚΕΜΕΑ - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Προσωπικό Ασφαλείας προσώπων και εγκαταστάσεων

Στόχος – Αντικείμενο του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών Επιχειρήσεων φύλαξης και ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων και η πιστοποίηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση εγκεκριμένο περιεχόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- ΚΕΜΕΑ.... Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ωρών και ακολουθούν εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιπέδου 1, που οδηγεί στην έκδοση σχετικής άδειας εργασίας Α΄κατηγορίας και η οποία αποτελεί προϋπόθεση στην άσκηση του σχετικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις:

 Ν 3707/2008 (αρ. 3 παρ 4)

 ΚΥΑ 4892/1/76-γ από 17/5/2010 (αρ. 1 περ β)

 ΚΥΑ 4892/1/76-στ από 12/7/2010

Σε ποιους απευθύνεται

Στο προσωπικό που ήδη στελεχώνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και θα πρέπει να αποκτήσει τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 στην ειδικότητα Προσωπικό Ασφαλείας, προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Εργασίας και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην εν λόγω ειδικότητα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις /δεξιότητες

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Περιεχόμενο προγράμματος

• Εκπαιδευτική Εισαγωγή

• Ιδιωτική Ασφάλεια

• Ποινικός Κώδικας

• Ποινική Δικονομία

• Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

• Εισαγωγή στην ασφάλεια

• Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλεια

• Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α

• Ανταπόκριση σε περιστατικά

• Ασφάλεια εγκαταστάσεων

• Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α

• Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών

• Πυρασφάλεια/Πυροπροστασία/ αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων

• Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Οφέλη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης των συμμτεχόντων από το ΚΕΜΕΑ – Υπουργείο προστασίας του πολίτη.

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στις θεματικές ειδικότητες του προγράμματος και Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια (ΚΕΜΕΑ)

Εκπαιδευτικό υλικό

• Υλικό εκπαίδευσης του ΚΕΜΕΑ.

• Μπλοκ Σημειώσεων / Στυλό.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 9711620, 210 9760129